01_ZS_Nr11.JPG
2009-03-26/
Zespół Szkół Nr 11, Jastrzębie Zdrój
Nauczyciele w Yad Vashem
Realizując jeden z celów strategicznych systemu edukacji w Unii Europejskiej- podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, grupa 25 nauczycieli z województwa śląskiego wzięła udział w seminarium dla edukatorów z Polski zorganizowanym w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie przez Międzynarodową Szkołę Nauczania o Holokauście w porozumieniu z CODN „WOM” w Katowicach. Głównym celem szkolenia było pokazanie, jak w nowoczesny sposób przekazywać młodzieży w różnym wieku wiedzę o Holokauście.
Od 1 do 12 marca 2009r. nauczyciele uczestniczyli w wykładach, warsztatach, dyskusjach panelowych dotyczących m. in. uniwersalnych i wyjątkowych aspektów Holokaustu, podstaw judaizmu, wkładu polskich Żydów w kulturę i religię żydowską, negowania Holokaustu, współczesnego antysemityzmu oraz wyróżnienia Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Seminarium nie sprowadzało się do tylko do wykładów i warsztatów. Uczestnicy mogli bezpośrednio zetknąć się historią i kulturą żydowską poprzez udział w uroczystościach religijnych w synagodze, w święcie Purim (rodzaj karnawału) oraz poprzez zwiedzanie świętych miejsc, zabytków i ciekawych zakątków Izraela. Organizatorzy szkolenia umożliwili także nauczycielom zwiedzenie ważnych dla chrześcijan miejsc w Jerozolimie i w Galilei. Dodatkowym atutem seminarium były nieformalne dyskusje między uczestnikami, którzy dzielili się doświadczeniami i prezentowali działania w swoich szkołach.
"Dla nas, nauczycielek z Jastrzębia Zdroju, bardzo wzruszające było spotkanie z ocalonymi przez naszego wielkiego, ale zapomnianego rodaka Henryka Sławika. Zostało ono zorganizowane specjalnie dla śląskiej grupy przez koordynatora seminarium Alexa Dancyga. Panowie Czerny, Hajda i Sobolewski opowiadali o dzieciństwie spędzonym w Polsce, o tragicznych przeżyciach wojennych, o utracie bliskich i o tym, w jakich okolicznościach zetknęli się z Henrykiem Sławikiem, któremu, jak podkreślali, zawdzięczają życie. Cieszymy się, że mogłyśmy wziąć udział w tym interesującym i doskonale zorganizowanym zarówno pod względem metodycznym jak i merytorycznym przedsięwzięciu, poznać Izrael i jego mieszkańców. Jechałyśmy tam głównie z zamiarem pogłębienia naszej wiedzy o Henryku Sławiku. W Ogrodzie „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” odnalazłyśmy tablicę, na której umieszczone jest nazwisko patrona Gimnazjum nr 3. Niestety, podczas kwerendy w bibliotece instytutu okazało się, że nie ma on swojego miejsca w Encyklopedii Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Mamy zamiar podjąć działania zmierzające do tego, aby jego nazwisko wraz z biografią znalazło się w następnej edycji tej encyklopedii. Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi Marianowi Janeckiemu oraz Pani Dyrektor Agnieszce Gałuszce i Siostrze Dyrektor dr Teresie Zegzule za umożliwienie nam skorzystania z takiej niezwykłej formy pogłębiania i doskonalenia wiedzy" - mówią uczestniczki seminarium.
Mirosława Białecka - Zespół Szkół nr 12
Danuta Radomska – Filipek - Zespół Szkół nr 11


The Encyclopedia of The Righteous Among the Nations. Rescuers of Jews during the Holocaust. Editor-in –Chief Israel Gutman, 2004 Yad Vashem.

Swider, Franciszek

Waskowska-Tomanek, Maria
Slawik, Henryk
With the defeat of Poland in September 1939 and the subsequent German occupation, thousands of Poles crossed into Hungary and settled there. The Polish refugees were followed by hundreds of Jewish families. Among them were also many orphaned children. Izaak Brettler (Wladyslaw Bratkowski) and his wife, Mina, took care of many of them. In July 1943, they gathered a group of 76 children between the ages of three and 19 from Budapest and led them out to the locality of Vac, some 30 kilometers away. There, Izaak organized a boarding school and with help of the local Jews got in touch with the delegate to Hungary of the Polish Government-in-Exile. Mr. Henryk Slawik, and asked him for help. In September 1943, the boarding school was proclaimed a Polish educational institution acting on behalf of the Polish Committee in Hungary. All students and personnel were given forged documents and Polish army officer Franciszek Swider was appointed director of the school. Maria Tomanek, a teacher, also volunteered to work there. With the invasion of German troops into Hungary on March 19, 1944, the institution appeared to be under threat. To give a school a more Polish and Christian image, all the students and teachers attended regular church services at the local church. In addition, a priest from Slovakia, Dr. Pavel Boharcik*, (for full entry see Czechoslovakia volume) came to the school to teach religion, but in reality he was teaching the students Hungarian. “With great difficulties I succeeded in protecting all of the residents of the boarding school, both the youth and the Jewish personnel, from deportation to Auschwitz,” wrote Franciszek Swider in his testimony to Yad Vashem.
On January 26, 1977, Yad Vashem recognized Franciszek Swider, maria Waskowska-Tomanek, and Henryk Slawik, as Righteous Among the Nations.


Świder, Franciszek
Waskowska-Tomanek, Maria
Sławik, Henryk
Po klęsce Polski we wrześniu 1939 i późniejszej niemieckiej okupacji, tysiące Polaków przedostało się na Węgry i tam osiedliło się. Za polskimi uchodźcami podążyły setki rodzin żydowskich. Wśród nich było wiele osieroconych dzieci. Izaak Brettler (Władysław Bratkowski) i jego żona, Mina, zaopiekowali się wieloma z nich. W lipcu 1943 zebrali grupę 76 dzieci z Budapesztu w wieku od trzech do dziewiętnastu lat i zaprowadzili je do miejscowości Vac, 30 km dalej. Tam Izaak zorganizował szkołę z internatem i z pomocą miejscowych Żydów skontaktował się z delegatem na Węgry Polskiego Rządu na Uchodźctwie, panem Henrykiem Sławikiem i poprosił go o pomoc. We wrześniu 1943 roku szkoła z internatem została uznana jako polska placówka edukacyjne działająca w imieniu Polskiego Komitetu na Węgrzech. Wszyscy uczniowie i personel otrzymali fałszywe dokumenty a oficer polskiej armii Franciszek Świder został wyznaczony na dyrektora szkoły. Maria Tomanek, nauczycielka, pracowała jako wolontariuszka. Z inwazją niemieckich oddziałów na Węgry 19 marca 1944r. placówka wydawała się być zagrożona. Aby nadać szkole bardziej polski i chrześcijański charakter, wszyscy uczniowie i nauczyciele regularnie uczęszczali na nabożeństwa w lokalnym kościele. W dodatku, ksiądz ze Słowacji, dr Pavel Boharcik (patrz: artykuł hasłowy w czechosłowackim tomie) przybył do szkoły, aby uczyć religii. W rzeczywistości uczył uczniów węgierskiego. „Z wielki trudem udało mi się ochronić wszystkich mieszkańców internatu, zarówno młodzież, jak i żydowski personel, od deportacji do Auschwitz,” napisał Franciszek Świder w swoim świadectwie dla Yad Vashem.
26 stycznia 1977r. Yad Vashem uznał Franciszka Świdra, Marię Waskowską -Tomanek i Henryka Sławika za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. [drf]
Jastrzębie Zdrój - Informacyjna Społeczność - **Henryk Sławik** **...**
__

100_2322.JPG